Voorwaarden voor deelname

aan kansspelen op hankook.win

1. Organisator, deelname

 1. De verwijzing naar een geslacht in deze deelnamevoorwaarden verwijst naar beide geslachten.
 2. Het kansspel, de wedstrijd of de verloting („het kansspel“) wordt georganiseerd door Hankook Tire Europe GmbH („de organisator“).

2. Deelname

 1. Een deelnemer neemt deel aan een kansspel door zich aan de op de desbetreffende kansspelpagina vermelde deelnameregels te houden. Deelname aan de verloting is alleen dan mogelijk wanneer de deelnemer zich aan deze regels houdt.
 2. De deelnemer moet de regels van het betreffende kansspel en de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en zich daarmee akkoord hebben verklaard.
 3. Voor deelname aan kansspelen is het absoluut noodzakelijk dat alle gegevens naar waarheid worden ingevuld. Anders is uitsluiting conform punt 4 van toepassing.
 4. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn en in één van de onderstaande landen wonen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek Ierland, Roemenië, Rusland, Zweden, Zwitserland, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Oekraïne, Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Cyprus.
 5. Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van Hankook Tire Europe GmbH, een van de dochterondernemingen en personen die met het kansspel te maken hebben.
 6. Voor zover dat bij een kansspel niet anders is vermeld mag een ieder slechts eenmaal aan de verloting deelnemen.
 7. Deelname is alleen online mogelijk.
 8. De aanmelding moet binnen de op de desbetreffende kansspelpagina genoemde termijn plaatsvinden.

3. Prijzen

 1. De prijzen die kunnen worden gewonnen staan vermeld op de desbetreffende kansspelpagina.
 2. De winnaars worden door het lot bepaald.
 3. De winnaars krijgen per e-mail of telefonisch bericht.
 4. Wanneer een winnaar niet binnen 24 uur op de e-mail reageert of in dezelfde periode niet telefonisch bereikbaar is, heeft de organisator het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen of anderszins over de prijzen te beschikken.
 5. De prijzen kunnen niet worden geruild of in contanten worden uitbetaald. Prijzen kunnen niet aan derden worden overgedragen.
 6. De overhandiging van de prijs wordt met de deelnemer afgestemd; de prijs wordt alleen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs aan de winner persoonlijk overhandigd.
 7. De acceptatie van een product of dienst van de organisator heeft geen invloed op het einde van het kansspel.
 8. Als een door de winnaar geselecteerde band niet beschikbaar is in de gewenste bandenmaat, mag er voor een alternatief product als vervanging worden gekozen.

4. Voortijdige beëindiging van het kansspel en uitsluiting van de wedstrijd

 1. Hankook Tire Europe GmbH behoudt zich het recht voor, het programma op ieder moment zonder vooraankondiging en zonder opgaaf van redenen te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Zonder enige beperking van dit recht kan Hankook Tire Europe GmbH in het bijzonder van dit recht gebruik maken, wanneer de uitvoering van het kansspel verstoord of gehinderd wordt, bijv. door aanvallen van hackers, technische problemen, manipulaties of storingen in de hardware of fouten in de software of op juridische gronden. De organisator kan niet garanderen dat het kansspel volledig ten uitvoer wordt gebracht. Wanneer de beëindiging door de handeling van een deelnemer wordt veroorzaakt, kan Hankook Tire Europe GmbH een schadevergoeding voor ontstane schade of verliezen van deze persoon eisen.
 2. Hankook Tire Europe GmbH heeft bovendien het recht om een deelnemer op grond van schending van de regels of deze deelnamevoorwaarden of ontoelaatbare beïnvloeding van het verloop van het kansspel van het kansspel uit te sluiten.
 3. Personen, die gebruik maken van verboden hulpmiddelen en door middel van manipulatie anderszins zichtzelf een voordeel verschaffen, worden van het kansspel uitgesloten. Voor zover het in dergelijke gevallen passend is, kunnen de prijzen achteraf ingetrokken of teruggevorderd worden.
 4. Wanneer het kansspel wordt afgebroken kan Hankook Tire Europe GmbH niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld of inspanningen die door deelnemers of winnaars werden geleden.

5. Bescherming van de privacy

 1. De door de deelnemers ingevoerde gegevens worden in een eigen databank van Hankook Tire Europe GmbH geregistreerd en uitsluitend ten behoeve van het kansspel gebruikt. De deelnemer gaat akkoord met het gebruik en het bewaren van de gegevens.
 2. De organisator zal de persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend aan derden beschikbaar stellen waar dit voor de uitvoering van het kansspel noodzakelijk is.
 3. De verwerking en het gebruik van de gegevens van de deelnemer gebeurt met inachtneming van de wettelijke privacybepalingen. Het staat de deelnemers te allen tijde vrij om onder
  Hankook Tire Europe GmbH
  Datenschutz
  Siemensstr. 14
  D-63263 Neu-Isenburg
  Duitsland
  E-mail: [email protected]
  de akkoordverklaring voor het bewaren van de gegevens in te trekken. Deelnemers kunnen eveneens contact opnemen met onze afdeling Gegevensbescherming, indien zij informatie over de van hen geregistreerde gegevens wensen c.q. deze willen laten corrigeren of algemene informatie wil hebben over de verwerking van de persoonlijke gegevens.

6. Juridische procedures, toepasselijk recht

 1. Juridische procedures zijn uitgesloten.

7. Toestemmingsverklaring van Hankook

 1. Door akkoord te gaan met de deelnamevoorwaarden stemmen deelnemers ermee in dat Hankook Tire Europe GmbH (hierna: de Onderneming) foto’s en videobeelden van hen of hun kind jonger dan 18 jaar maakt en/of reeds gemaakte foto’s en videobeelden mag benutten voor gebruik en publicatie op de website(s) van de Onderneming (inclusief Hankook.win) en in diverse media en op socialemediakanalen (inclusief Instagram en Facebook).
 2. De gegevens kunnen bekend worden bij de medewerkers die betrokken zijn bij de productie of verwerking van de publicaties en bij personen aan wie de Onderneming deze publicaties doorstuurt voor productiedoeleinden (bijv. drukken).
 3. Door akkoord te gaan met de deelnamevoorwaarden, zijn de deelnemers er zich verder van bewust dat deze toestemming voor onbepaalde tijd wordt gegeven, tenzij zij informatie over hun gegevens (foto- en video-opnamen) opvragen en de rectificatie, wissing of blokkering ervan in de publicaties van de Onderneming in verschillende media of socialemediakanalen bewerkstelligen (e-mail: [email protected],telefoon: +49 151 21566165), en dat zij ook juridische stappen kunnen ondernemen in het geval van een wetsovertreding.

Verantwoordelijke plaats in de zin van § 13 alinea 1 TMG/§ 3 alinea 7 BDSG

De verantwoordelijke plaats in de zin van het recht inzake persoonsgegevens is:
Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
D-63263 Neu-Isenburg
Duitsland

Contact

Telefoon: +49 (0) 6102 8149 0
Telefax: +49 (0) 6102 8149 100
E-mail: [email protected]
Website: www.hankook.win