Deltagandevillkor

för tävlingar på hankook.win

1. Arrangör, deltagande

 1. Dessa deltagandevillkor tillämpar ett könsneutralt tilltal.
 2. Pristävlingen, tävlingen eller utlottningen (“tävlingen”) arrangeras av Hankook Tire Europe GmbH (“arrangören”).

2. Deltagande

 1. En deltagare deltar i en tävling genom att följa de deltaganderegler som beskrivs på resp. tävlingssida. Deltagande i utlottningen kan ske endast om deltagarna följer dessa regler.
 2. Deltagaren måste ha läst och samtyckt till reglerna för aktuell tävling samt dessa deltagandevillkor.
 3. För deltagande i tävlingar är det ett absolut krav att alla personuppgifter är sanningsenliga. I annat fall kan uteslutning ske enligt punkt 4.
 4. Deltagarna måste vara minst 18 år fyllda och ha sin hemvist i något av följande länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Irland, Rumänien, Ryssland, Sverige, Schweiz, Serbien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern, Storbritannien, Cypern.
 5. Deltagande genom anställda vid Hankook Tire Europe GmbH, något av dess dotterbolag eller genom personer som har samband med denna tävling är uteslutet.
 6. Om inte annat anges på en tävlingssida, får varje person delta i utlottningen endast en gång.
 7. Deltagande kan ske endast via internet.
 8. Deltagande måste ske inom den tidsfrist som anges på resp. tävlingssida.

3. Priser

 1. De priser som kan vinnas listas på resp. tävlingssida.
 2. Vinnarna dras slumpmässigt.
 3. Vinnarna informeras via e-post eller telefon.
 4. Om en vinnare inte svarar på e-post inom 24 timmar eller inte kan nås på telefon inom samma tidsrymd, förbehåller sig arrangören rätten att välja en ny vinnare eller på annat sätt förfoga över priserna efter eget gottfinnande.
 5. Utbetalning av kontanter eller byte av priser medges ej. Rätten till ett pris kan inte överföras.
 6. Överlämningen av vinsten stäms av individuellt med vinnaren; vinsten lämnas ut endast personligen till vinnaren mot uppvisande av giltig legitimation.
 7. Inköp av en vara eller en tjänst från arrangören påverkar inte resultatet av tävlingen.
 8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 9. Om det valda priset inte finns i den däckdimension som vinnaren önskar så kan en alternativ lämplig dimension tillhandahållas som ersättning.

4. Förtida stängning av tävlingen och uteslutande av konkurrens

 1. Hankook Tire Europe GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra, uppskjuta eller stänga tävlingen utan föregående varsel och utan uppgift om skäl. Utan begränsning av denna rätt kan Hankook Tire Europe GmbH göra bruk av denna rätt i synnerhet om genomförandet av tävlingen störs eller hindras, t.ex. av hackerattacker, tekniska problem, manipulation eller fel i maskin- eller programvara, eller av rättsliga skäl. Arrangören garanterar inte att tävlingen slutförs. Om en avslutning orsakas av agerandet från en deltagare kan Hankook Tire Europe GmbH kräva skadestånd från den personen för uppkomna skador eller förluster.
 2. Hankook Tire Europe GmbH förbehåller sig rätten att utesluta en deltagare från tävlingen p.g.a. kränkningar av reglerna eller dessa deltagandevillkor eller p.g.a. otillåten påverkan på tävlingsförloppet.
 3. Personer som använder förbjudna hjälpmedel eller som genom manipulation skaffar sig fördelar på annat sätt, utesluts från tävlingen. Om det bedöms rimligt i sådana fall, kan priserna komma att återtagas eller återkrävas i efterhand.
 4. Vid avbrott i tävlingen ansvarar Hankook Tire Europe GmbH inte för penningförluster eller kostnader som drabbar deltagare eller vinnare.

5. Dataintegritet

 1. De uppgifter som har lämnats av deltagarna lagras i en separat databas hos Hankook Tire Europe GmbH enkom för tävlingen. Deltagaren samtycker till denna användning och lagring av hans/hennes uppgifter.
 2. Arrangören vidarebefordrar personuppgifterna för en deltagare till tredje part endast i syfte att genomföra tävlingen.
 3. Behandlingen och användningen av deltagarens data sker med beaktande av lagstadgade dataskyddsbestämmelser. En deltagare kan när som helst upphäva samtycket till lagringen av uppgifterna genom ett återkallande till:
  Hankook Tire Europe GmbH
  Datenschutz
  Siemensstr. 14
  63263 Neu-Isenburg
  Tyskland
  E-post: [email protected].
  Deltagaren kan också kontakta denna avdelning om han eller hon önskar information om de data som finns lagrade om honom/henne, vill få dem ändrade eller veta mer generellt om databehandlingsprocessen.

6. Överklagande, tillämplig rätt

 1. Juryns beslut kan inte överklagas.

7. Hankook godkännandeförklaring

 1. Genom att godkänna deltagandevillkoren godkänner deltagarna att Hankook Tire Europe GmbH (nedan kallat ”företaget”) får göra foto- och videoinspelningar av din person eller ditt barn under 18 år och/eller får använda redan gjorda foto- och videoinspelningar för användning och publicering på företagets internetsida/internetsidor (inklusive Hankook.win), i diverse medier och sociala mediakanaler (inklusive Instagram und Facebook).
 2. Data kan tillkännages för de medarbetare, som deltar i produktionen eller bearbetningen av offentliggörandet och personer till vilka företaget har delegerat de nämnda offentliggörandena för produktionsändamål (t.ex. tryck).
 3. I och med godkännandet av deltagandevillkoren är deltagarna medvetna om att detta godkännande ges för obestämd tid, såvida de inte begär information om sina data (foto- och videoinspelningar), rättelse av dessa, radering eller spärrning i företagets offentliggöranden, i diverse medier eller sociala mediakanaler (E-post: [email protected] , telefon: +49 151 21566165), och att de vid ett brott mot gällande rätt även kan vända sig till en domstol.

Ansvarig instans enligt § 13 avsn. 1 TMG / § 3 Abs. 7 BDSG

Ansvarig instans enligt dataskyddslagstiftningen:
Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tyskland

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6102 8149 0
Fax: +49 (0) 6102 8149 100
E-post: [email protected]
Webbplats: www.hankook.win