Warunki uczestnictwa

w konkursach w witrynie hankook.win

1. Organizator, udział

 1. Nawiązanie do jednej płci w treści niniejszych warunków uczestnictwa obejmuje obie płcie.
 2. Organizatorem konkursu, zawodów lub losowania („Konkurs”) jest Hankook Tire Europe GmbH („Organizator”).

2. Udział

 1. Uczestnik uczestniczy w Konkursie, przestrzegając zasad uczestnictwa przedstawionych na odpowiedniej stronie Konkursu. Warunkiem uwzględnienia w losowaniu jest przestrzeganie tych zasad przez uczestnika.
 2. Uczestnik musi zapoznać się z treścią zasad danego Konkursu i niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz wyrazić zgodę na ich zastosowanie.
 3. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w konkursach jest zgodność wszystkich danych osobowych ze stanem faktycznym. W przeciwnym razie uczestnik może zostać wykluczony z udziału zgodnie z punktem 4.
 4. Uczestnik musi mieć co najmniej 18 lat i mieszkać w jednym z następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Irlandia, Rumunia, Rosja, Szwecja, Szwajcaria, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Czechy, Turcja, Ukraina, Węgry, Zjednoczone Królestwo, Cypr.
 5. Udział pracowników Hankook Tire Europe GmbH, jej spółek córek, lub osób związanych z Konkursem jest wykluczony.
 6. O ile na stronie Konkursu nie podano inaczej, każda osoba może uczestniczyć w losowaniu tylko jeden raz.
 7. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie online.
 8. Udział jest możliwy tylko w terminie podanym na stronie internetowej danego Konkursu.

3. Nagrody

 1. Nagrody do wygrania są przedstawione na stronie internetowej danego Konkursu.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną.
 4. Jeżeli zwycięzca nie odpowie na wiadomość e-mail w ciągu 24 godzin lub nie będzie osiągalny telefonicznie w takim samym okresie, Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia nowego zwycięzcy lub rozdysponowania nagród w inny sposób według własnego uznania.
 5. Wypłata w gotówce lub wymiana nagród jest wykluczona. Prawo do nagrody nie podlega przeniesieniu.
 6. Przekazanie nagrody zostanie uzgodnione indywidualnie ze zwycięzcą; odbiór jest możliwy wyłącznie osobiście po okazaniu urzędowego dokumentu tożsamości.
 7. Nabycie towaru lub usługi Organizatora nie wpływa na wynik Konkursu.

4. Przedterminowe zakończenie Konkursu i wykluczenie z zawodów

 1. Hankook Tire Europe GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, przerwania lub zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn. Bez ograniczeń dla tego prawa Hankook Tire Europe GmbH może skorzystać z niego w szczególności wówczas, gdy realizacja Konkursu zostanie zakłócona lub uniemożliwiona, np. wskutek ataku hakerskiego, problemów technicznych, manipulacji lub błędów sprzętu bądź oprogramowania lub z przyczyn prawnych. Organizator nie gwarantuje doprowadzenia Konkursu do końca. Jeżeli zakończenie Konkursu wynika z postępowania uczestnika, Hankook Tire Europe GmbH może żądać od tej osoby odszkodowania z tytułu powstałych szkód lub strat.
 2. Hankook Tire Europe GmbH zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad lub niniejszych warunków uczestnictwa bądź z powodu prób wywierania niewłaściwego wpływu na przebieg Konkursu.
 3. Osoby korzystające z zakazanych środków pomocniczych lub uzyskujące przewagę wskutek manipulacji zostaną wykluczone z Konkursu. W takich przypadkach Organizator może odebrać nagrodę uczestnikowi w późniejszym terminie lub zażądać jej zwrotu w razie potrzeby.
 4. W przypadku przerwania Konkursu Hankook Tire Europe GmbH nie odpowiada za straty finansowe lub nakłady poniesione przez uczestników lub zwycięzców.

5. Ochrona danych

 1. Dane przekazane przez uczestników są przechowywane we własnej bazie danych Hankook Tire Europe GmbH wyłącznie do celów Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na takie wykorzystywanie i przechowywanie jego danych.
 2. Organizator będzie przekazywać dane uczestnika osobom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
 3. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych uczestnika odbywa się w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przechowywanie jego danych poprzez zgłoszenie odwołania do:
  Hankook Tire Europe GmbH
  Datenschutz
  Siemensstr. 14
  63263 Neu-Isenburg
  Niemcy
  E-mail: [email protected]
  Uczestnik może także zwrócić się do naszego Działu ochrony danych osobowych w celu uzyskania informacji na temat swoich zgromadzonych danych osobowych lub ich skorygowania bądź generalnie uzyskania informacji o procesie przetwarzania danych osobowych.

6. Środki prawne, właściwe prawo

 1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody – Hankook

 1. Wyrażając zgodę na warunki uczestnictwa, uczestnicy zgadzają się na to, aby firma Hankook Tire Europe GmbH (zwana dalej „Firmą”) wykonywała zdjęcia i nagrywała filmy wideo przedstawiające ich samych lub ich dziecko w wieku poniżej 18 lat i/lub wykorzystywała i publikowała wcześniej wykonane zdjęcia i nagrane filmy wideo na stronie internetowej (stronach internetowych) Firmy (w tym Hankook.win), w różnych mediach i na kanałach mediów społecznościowych (w tym na Instagramie i Facebooku).
 2. Dane te mogą być znane pracownikom zaangażowanym w produkcję lub przetwarzanie publikacji, a także osobom, którym Firma przekazuje wyżej wymienione publikacje w celach produkcyjnych (np. drukowanie).
 3. Wyrażając zgodę na warunki uczestnictwa, uczestnicy są ponadto świadomi, że zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony, chyba że uzyskają informacje o swoich danych (zdjęciach i filmach wideo), ich poprawieniu, usunięciu lub zablokowaniu w publikacjach firmy, w różnych mediach lub na kanałach mediów społecznościowych (e-mail: [email protected], telefon: +49 151 21566165), a także że mogą podjąć kroki prawne w przypadku naruszenia.

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 13 ust. 1 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach / § 3 ust. 7 niemieckiej ustawy o ochronie danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych jest:
Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Niemcy

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6102 8149 0
Faks: +49 (0) 6102 8149 100
E-mail: [email protected]
WWW: www.hankook.win